Przyjedź do Śródmieścia…

Rozpoczynamy realizację projektu „Przyjedź do Śródmieścia… Poznaj lokalnych przedsiębiorców. Projekt wspierania drobnego handlu i usług w Śródmieściu”.

MAPA PREZENTUJĄCA PRZEDSIĘBIORSTWA UCZESTNICZĄCE W PROJEKCIE

KUPON RABATOWY

Poznań już od kilku lat zmaga się z problemami indywidualnego handlu w centrum. Śródmieście zdominowane jest przez siedziby banków, firmy telekomunikacyjne oraz sieciowe sklepy spożywcze. Jednocześnie, w centrum ponad półmilionowego miasta, swoimi witrynami nadal straszą puste lokale. Tradycyjne punkty handlowe, gastronomiczne i wypoczynkowe, takie jak targowiska, małe sklepiki czy kawiarenki stopniowo wypierane są przez wielkie centra handlowe budowane na przedmieściach.

Śródmieście od zawsze stanowiło główny motor napędowy miasta, bowiem to właśnie tam dochodziło i dochodzi do spotkań mieszkańców, stymulacji kreatywności oraz tworzenia nowych możliwości. Problemy dotykające obecnie centrum Poznania skutkują spadkiem zaangażowania w sprawy własnej społeczności lokalnej, prowadząc do obniżenia zaufania wśród mieszkańców, oznacza spadek identyfikacji z własnym miastem – zwiększający wandalizm, brak poszanowania dla przestrzeni publicznej a także odpływ mieszkańców z miasta do pobliskich gmin, zmniejszający zyski do miejskiego budżetu, czy w końcu obniża atrakcyjność miasta dla przyjezdnych.

Obszar docelowy projektu obejmuje zdegradowane tereny miejskie, ujęte w Miejskim Programem Rewitalizacji dla Poznania – trzecia edycja 2013 oraz w Zintegrowanym Programie Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014 – 2030. Mimo, iż obszar Śródka – Ostrów Tumski – Chwaliszewo podlegają systematycznym działaniom rewitalizującym, wciąż zachodzi potrzeba podejmowania na tym obszarze przedsięwzięć wspierających lokalną przedsiębiorczość, aktywizujących i integrujących społeczność lokalną oraz działań zmierzających do poprawy wizerunku tego obszaru. Wg MPR jednym z poważniejszych deficytów ww. obszaru jest niski poziom aktywności gospodarczej i inwestycji. Ideą projektu jest przyczynienie się do aktywizacji gospodarczej przedsiębiorców z ww. obszaru przede wszystkim poprzez: wyposażenie ich w wiedzę i pomysły pozwalające rozwinąć potencjał profilu ich działalności, wypracowanie ciekawej propozycji oferty dla ich przyszłych klientów oraz pomysłów na ożywienie i integrację lokalnych przedsiębiorstw i ich promocję.

Celem projektu „Przyjedź do Śródmieścia… Poznaj lokalnych przedsiębiorców. Projekt wspierania drobnego handlu i usług w Śródmieściu” jest wzrost przedsiębiorczości/aktywności gospodarczej zdegradowanych, rewitalizowanych obszarów poprzez podjęcie działań nakierowanych na pobudzenie handlu lokalnego na objętym projektem obszarze.

Cele szczegółowe, które sobie stawiamy to:

– Wzrost konkurencyjności 20 przedsiębiorstw lokalnych ze zdegradowanych terenów centrum miasta poprzez reklamę i promocję ich działalności oraz uatrakcyjnienie oferty handlowej

– Nawiązanie motywującej współpracy pomiędzy 20 przedsiębiorcami biorącymi udział w projekcie poprzez udział we wspólnej akcji budującej poczucie przynależności do tego samego obszaru, zbudowanie świadomości korzyści płynącej ze wzajemnego wsparcia oraz faktu, iż poprawa jakości śródmieścia leży we wspólnym interesie. Przedsiębiorcy uczestniczący w projekcie wezmą udział w warsztatach, podczas których – w efekcie wymiany potrzeb i doświadczeń – wypracują wspólny, odpowiadający ich pomysłom i wizji, zestaw działań promocyjnych opartych o fakt przynależności do tego samego obszaru.

– Wzrost liczby klientów odwiedzających Śródmieście poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty handlowej (karty rabatowe), promocję medialną projektu oraz oryginalną formę prezentacji przedsiębiorców (film reklamowy, prezentacja na portalu fyrtel.org, Metro mapa).

– Stworzenie know – how dla kolejnych edycji projektu, poprzez fakt, iż część z opracowanych produktów (wzór karty rabatowej, wzór Metro mapy) będzie mogła być wykorzystywana
w kolejnych edycjach, na innych obszarach.

– Poprawa wizerunku obszaru objętego projektem poprzez uatrakcyjnienie wizerunku lokalnych przedsiębiorców (promocje, przybliżenie sylwetek przedsiębiorców) oraz opracowanie atrakcyjnych i nowoczesnych form promocji (Metro mapa).

W ramach realizacji zadania zaplanowano następujące działania:

1. Opracowanie i przeprowadzenie rekrutacji 20 przedsiębiorców ze wskazanych obszarów wg przyjętych kryteriów;

2. Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z 20 przedsiębiorcami, podczas których zostanie wypracowana wspólna oferta/zestaw działań promocyjnych, w tym przygotowanie na tej podstawie handlowych tras tematycznych, systemu rabatowego etc;

3. W oparciu o wyniki warsztatów opracowanie „Metro mapy” – mapy handlowo-usługowych tras tematycznych oraz opracowanie zintegrowanego systemu rabatowego dla przedsiębiorców biorących udział w projekcie; „Metro mapa” to robocza wersja mapki, której ostateczna nazwa wymyślona zostanie podczas warsztatów przez przedsiębiorców uczestniczących w projekcie;

4. Zaplanowanie akcji promocyjnej dla 20 przedsiębiorców, w tym: m.in. prezentacja przedsiębiorców uczestniczących w projekcie na stronie www.fyrtel.org oraz w filmie promocyjnym;

5. Wdrożenie systemu wsparcia lokalnych przedsiębiorców: akcja medialna, plakaty; kolportaż powstałych materiałów promocyjnych;

6. Ewaluacja realizacji zadania publicznego.

Ideą przewodnią projektu będzie fakt, iż wyżej wskazany zestaw działań promocyjnych wypracowany zostanie wspólnie przez przedsiębiorców biorących udział w projekcie przy wsparciu członków Stowarzyszenia Ulepsz Poznań oraz pracowników Biura Koordynacji Projektów Urzędu Miasta Poznania, podczas specjalnie w tym celu zorganizowanych warsztatów. Wartością dodaną projektu jest stworzenie pola/platformy współpracy umożliwiającego przedsiębiorcom z obszaru objętego projektem, nawiązanie znajomości, współpracy, zintegrowanie ich, pokazanie, iż współpraca handlowa może przynieść wymierne efekty.

Zaproszenie dla przedsiębiorców

Zadanie jest realizowane na podstawie „Koncepcji współpracy przedsiębiorców na rzecz ożywienia handlu, usług i gastronomii na Śródce i Chwaliszewie oraz Placu Kolegiackim, ulicach Gołębiej i Wrocławskiej” opracowanej przez Miasto Poznań w ramach realizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji dla miasta Poznania.

Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od Miasta Poznania.

Poznan-Know-How

Za nami warsztaty dla przedsiębiorców biorących udział w projekcie „Przyjedź do Śródmieścia..Poznaj lokalnych przedsiębiorców”. W urokliwych wnętrzach Kamea Cafe przy ul. Wrocławskiej przedsiębiorcy opracowali wspólnie wiele ciekawych propozycji promocyjnych, z których będzie można skorzystać już w najbliższych tygodniach.

Raport z warsztatów – Przyjedź do Śródmieścia…Poznaj lokalnych przedsiębiorców

warsztatyMożliwość komentowania jest wyłączona.